ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.