ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

GIC

Generic Instructor Course
Γενικό Σεμινάριο Εκπαιδευτών

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Όλοι οι πιστοποιημένοι ανανήπτες εξειδικευμένων Σεμιναρίων του ERC οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί με την ιδιότητα του εν δυνάμει εκπαιδευτή (Instructor Potential—IP) (Ηλικία: Ι8+)
Πρακτική Εκπαίδευση
(2) ημέρες
Διάρκεια Πιστοποίησης
Η διατήρηση της πιστοποίησης εξαρτάται από τη συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις στα αντίστοιχα Σεμινάρια. Aπαιτείται συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε τουλάχιστον (2) Σεμινάρια ανά (2) έτη.
Διδασκόμενες Δεξιότητες
Κατανόηση της φύσης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαδικασίας μάθησης

Κατανόηση των αναγκών των διαφόρων εκπαιδευομένων

Απόκτηση γνώσης σχετικά με τα πεδία μάθησης

Διδασκαλία και εκτέλεση ενός σταθμού δεξιοτήτων

Διεξαγωγή σεναρίου προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Διευκόλυνση της μάθησης μέσω μικρών ομάδων εργασίας

Ενίσχυση της ενημέρωσης των εκπαιδευομένων για τις μη τεχνικές δεξιότητες

Αξιολόγηση όλων των αποτελεσμάτων του Σεμιναρίου

Παροχή ανατροφοδότησης η οποία θα οδηγεί σε βελτίωση των ικανοτήτων

Το Σεμινάριο GIC αποτελεί τυποποιημένο Σεμινάριο που διδάσκει στους μελλοντικούς εκπαιδευτές τη διαδικασία εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Σεμινάρια ανανηπτών (ILS, ALS, EPALS, EPILS, NLS, ETC) με βάση τις αρχές του ERC.

​Δομή & Πρόγραμμα Σεμιναρίου

​Το Σεμινάριο GIC διοργανώνεται σε Κέντρα σε όλη την Ευρώπη και διαδίδεται σε Κέντρα στη Βόρειο Αφρική, τη Μέση και την Άπω Ανατολή. Το Σεμινάριο διοργανώνεται από διοργανωτές με σχετική άδεια ενώ εγκρίνεται και πιστοποιείται από το ERC. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η τυποποιημένη δομή και η ομοιογένεια του περιεχομένου, της εκπαιδευτικής στρατηγικής και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ανεξαρτήτως του Κέντρου διοργάνωσης.
Πριν την παρακολούθηση του Σεμιναρίου GIC, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες στην ιστοσελίδα του ERC. Η διήμερη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο είναι αφιερωμένη στη διαδικασία της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης και στην όσο το δυνατό περισσότερη πρακτική εξάσκηση.

Αντικείμενα διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης
(Workshops Σεμιναρίου)

• Εκπαίδευση και διευκόλυνση εκμάθησης μέσα από συζητήσεις σε μικρές ομάδες
• Εκπαίδευση και διευκόλυνση εκμάθησης δεξιότητας με εποικοδομητική αξιολόγηση
• Διεξαγωγή σταθμού εκπαιδευτικής προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής
• Χορήγηση δομημένης και επιδιορθωτικής ανατροφοδότησης για ενίσχυση της περαιτέρω βελτίωσης
• Διεξαγωγή σταθμού τελικής αξιολόγησης προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στα Σεμινάρια GIC είναι εποικοδομητικά διαμορφωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου, με την παροχή ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτές του Σεμιναρίου. Το Σεμινάριο GIC δεν περιλαμβάνει τελική δοκιμασία αξιολόγησης.

Προϋποθέσεις

​Στο Σεμινάριο GIC μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν προταθεί ως εν δυνάμει εκπαιδευτές (Instructors Pontential—IP) στα αντίστοιχα Σεμινάρια ανανηπτών (Provider Courses) (ILS, ALS, EPALS, EPILS, NLS, ETC) από τις εκπαιδευτικές ομάδες των Σεμιναρίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο GIC μέσα σε (3) έτη από την ημερομηνία παρακολούθησης του αντίστοιχου Σεμιναρίου ανανηπτών, στο οποίο χαρακτηρίστηκαν ως IP.