Κλινικό Φροντιστήριο Αεραγωγού

Hands—on Φροντιστήριο
Κλινικών Δεξιοτήτων

Κλινικό Φροντιστήριο Πολυτραυματία

Προνοσοκομειακή Διαχείριση Πολυτραυματία/
Hands—on Φροντιστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων

Κλινικό Φροντιστήριο Πολυτραυματία

Αρχική Εκτίμηση & Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στο ΤΕΠ/
Hands—on Φροντιστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων