Γίνε μέλος.

Κλινικό Φροντιστήριο Πολυτραυματία στα ΤΕΠ

Αρχική Εκτίμηση & Αντιμετώπιση Πολυτραυματία στο ΤΕΠ/
Hands—on Φροντιστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων

Το Κλινικό Φροντιστήριο Αρχικής Εκτίμησης & Αντιμετώπισης Πολυτραυματία στο ΤΕΠ απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας, που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα αντιμετώπιση του κρίσιμου τραυματία στο ΤΕΠ.
Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στη hands—on εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού, του αερισμού και της κυκλοφορίας, ελέγχου της αιμορραγίας και ακινητοποίησης της ΣΣ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη των μαθητών που καλούνται σε ρεαλιστικά σχεδιασμένα σενάρια προσομοίωσης να αντιδράσουν, να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να δράσουν όπως ακριβώς στην περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος αντιμετώπισης τραυματία στο ΤΕΠ. Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Δομή Πρόγραμμα Κλινικού Φροντιστηρίου

Εισαγωγική Διάλεξη /Επίδειξη

Σταθμοί Πρακτικών Δεξιοτήτων (Skill Stations)

Αντικείμενα εκπαίδευσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Χειρισμοί διάνοιξης αεραγωγού

  • Jaw Thrust

  • Chin Lift

 • Βοηθήματα αεραγωγού

  • Στοματοφαρυγγικός Αεραγωγός

  • Ρινοφαρυγγικός Αεραγωγός

 • Αερισμός με AMBU (Bag—Mask Ventilation)

 • Λαρυγγική μάσκα (LMA)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ενδοτραχειακή διασωλήνωση

 • Κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνη

 • Αποσυμπίεση πνευμοθώρακα υπό τάση με βελόνη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

 • Άμεση πίεση / Ελαστική επίδεση

 • Ίσχαιμη περίδεση (Tourniquet)

 • Packing / Αιμοστατικοί παράγοντες

 • Σταθεροποίηση πυέλου

 • Ενδοοστική έγχυση

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

 • Χειροκίνητη σταθεροποίηση & ευθυγράμμιση ΣΣ

 • Γύρισμα από πρηνή σε ύπτια θέση

 • Αφαίρεση κράνους

 • Αυχενικός κηδεμόνας

 • Τεχνική Log Roll

 • Σανίδα / Διαιρούμενο φορείο

 • Νάρθηκας Έλξης​

Σενάρια Προσομοίωσης Αντιμετώπισης Τραυματία (Patient Simulations)