ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ