ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC ITCC [Intrahospital Trauma Clinical Course]

Prehospital Trauma Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Τραύματος σε Επίπεδο Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών [ΤΕΠ]

  1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα
  2. Υβριδικό συνδυαζόμενο με eLearning

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

  • ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

  • ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ