ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC PTCC [Prehospital Trauma Clinical Course]

Prehospital Trauma Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Τραύματος σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο 

 1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα
 2. Υβριδικό συνδυαζόμενο με eLearning

Το Κλινικό Φροντιστήριο Αρχικής Εκτίμησης & Αντιμετώπισης Πολυτραυματία  απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας, που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα αντιμετώπιση του κρίσιμου τραυματία σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο.
Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στην εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού, του αερισμού και της κυκλοφορίας, ελέγχου της αιμορραγίας και ακινητοποίησης της ΣΣ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη των μαθητών που καλούνται σε ρεαλιστικά σχεδιασμένα σενάρια προσομοίωσης να αντιδράσουν, να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να δράσουν όπως ακριβώς στην περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος αντιμετώπισης τραυματία στο δρόμο. Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [6] έξι εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος διαμορφώνεται σε [50] πενήντα ευρώ, επιπλέον του ΦΠΑ [οι υγειονομικοί απαλλάσσονται του ΦΠΑ]. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόνομα το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση του Τραύματος Προνοσοκομειακά:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Σε περίπτωση που το προγραμμα έχει υβριδική μορφή [συνδυασμός eLearning και Κλινικής Πρακτικής], ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [4] τέσσερεις ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [8] οκτώ ώρες.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

 • Διαχείριση αεραγωγού

 • Αερισμός

 • Εκτίμηση τραυματία

 • Έλεγχος αιμορραγίας

 • Ακινητοποίηση τραυματία

 • Επίδειξη και διάλεξη αντιμετώπισης αιμορραγίας
 • Πρακτική εξάσκηση αντιμετώπισης αιμορραγίας
 • Επίδειξη και διάλεξη διαχείρισης αεραγωγού
 • Πρακτική εξάσκηση στη διαχείριση αεραγωγού
 • Επίδειξη και διάλεξη στην ακινητοποίηση ΣΣ τραυματία Ι
 • Πρακτική εξάσκηση στην ακινητοποίηση ΣΣ τραυματία ΙΙ
 • Επίδειξη και διάλεξη πρωτοβάθμιας εκτίμησης τραυματία
 • Πρακτική εξάσκηση στην πρωτοβάθμια εκτίμησης τραυματία