ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC PTCC [Prehospital Trauma Clinical Course]

Prehospital Trauma Clinical Course

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Τραύματος σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο 

 1. Αυτοτελές δια ζώσης πρόγραμμα

Το Κλινικό Φροντιστήριο Αρχικής Εκτίμησης & Αντιμετώπισης Πολυτραυματία  απευθύνεται σε πολίτες αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως τους υγειονομικούς κάθε κατηγορίας και βαθμίδας, που από οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή αναμένεται να εμπλακούν στην αρχική επείγουσα αντιμετώπιση του κρίσιμου τραυματία σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο.
Το Κλινικό Φροντιστήριο επικεντρώνει στην εκπαίδευση σε βασικές αλλά συχνά σωτήριες για τη ζωή του τραυματία δεξιότητες διαχείρισης του αεραγωγού, του αερισμού και της κυκλοφορίας, ελέγχου της αιμορραγίας και ακινητοποίησης της ΣΣ, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη των μαθητών που καλούνται σε ρεαλιστικά σχεδιασμένα σενάρια προσομοίωσης να αντιδράσουν, να σκεφτούν, να σχεδιάσουν και να δράσουν όπως ακριβώς στην περίπτωση ενός πραγματικού συμβάντος αντιμετώπισης τραυματία στο δρόμο. Το Πρόγραμμα του Κλινικού Φροντιστηρίου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση και τις απαιτήσεις του ακροατηρίου.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά [6] έξι εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [32] τριάντα δύο εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [50] πενήντα ευρώ. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτόνομα το πρόγραμμα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση του Τραύματος Προνοσοκομειακά:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Πολίτες

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [8] οκτώ ώρες.

1. Πιστοποίηση PTCC από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Τραύματος.

2. Πιστοποίηση Stop The Bleed από το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών.

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

 • Διαχείριση αεραγωγού

 • Αερισμός

 • Εκτίμηση τραυματία

 • Έλεγχος αιμορραγίας

 • Ακινητοποίηση τραυματία

 • Επίδειξη και διάλεξη αντιμετώπισης αιμορραγίας
 • Πρακτική εξάσκηση αντιμετώπισης αιμορραγίας
 • Επίδειξη και διάλεξη διαχείρισης αεραγωγού
 • Πρακτική εξάσκηση στη διαχείριση αεραγωγού
 • Επίδειξη και διάλεξη στην ακινητοποίηση ΣΣ τραυματία Ι
 • Πρακτική εξάσκηση στην ακινητοποίηση ΣΣ τραυματία ΙΙ
 • Επίδειξη και διάλεξη πρωτοβάθμιας εκτίμησης τραυματία
 • Πρακτική εξάσκηση στην πρωτοβάθμια εκτίμησης τραυματία