ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΕΕΠΦ

Εκπαιδευτικά προγράμματα με πιστοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Τα εκπαιδευτικά κλινικά προγράμματα με πιστοποίηση της ΕΕΕΠΦ, είναι ολοκληρωμένα σεμινάρια τα οποία αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προσαρτήματα, μέσα από την πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΕΕΕΠΦ. Το κλινικό κομμάτι περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο εκπαιδευόμενος ώστε σε συνδυασμό με τις θεωρητικές γνώσεις που έχει λάβει μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση να κάνει κτήμα του τη συγκεκριμένη θεματολογία.

Εθελοντές