ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

HSEPC iModule – [Respiratory Basic Management Clinical Course RBMCC]-Βασική Διαχείριση Αερισμού

[iModule]
Respiratory Basic Management Clinical Course

Εκπαιδευτικό προσάρτημα: Βασική Διαχείριση Αναπνοής

  1. Αυτοτελές εξ αποστάσεως πρόγραμμα
  2. Μέρος Υβριδικού Σεμιναρίου, συνδυαζόμενο με κλινική πρακτική 

Το κόστος ανέρχεται στα [15] δεκαπέντε ευρώ. Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

HSEPC Learning Management Platform [LMP] 

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [6] έξι ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα [2] δυο έτη.

ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ