ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ERC GIC

Generic Instructor Course

Κοινό πρόγραμμα πιστοποίησης εκπαιδευτών για τα εξειδικευμένα προγράμματα του ERC

Το Σεμινάριο GIC αποτελεί τυποποιημένο Σεμινάριο που διδάσκει στους μελλοντικούς εκπαιδευτές τη διαδικασία εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Σεμινάρια ανανηπτών (ILS, ALS, EPALS, EPILS, NLS, ETC) με βάση τις αρχές του ERC.

Το Σεμινάριο GIC διοργανώνεται σε Κέντρα σε όλη την Ευρώπη και διαδίδεται σε Κέντρα στη Βόρειο Αφρική, τη Μέση και την Άπω Ανατολή. 

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από διοργανωτές με σχετική άδεια ενώ εγκρίνεται και πιστοποιείται από το ERC. 

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η τυποποιημένη δομή και η ομοιογένεια του περιεχομένου, της εκπαιδευτικής στρατηγικής και της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ανεξαρτήτως του Κέντρου διοργάνωσης.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων διαμορφώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των διαθέσιμων πιστοποιημένων εκπαιδευτών σε αναλογία όχι μικρότερη από έναν [1] εκπαιδευτή ανά έξι [6] εκπαιδευόμενους.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού αντικειμένου δεν διοργανώνονται προγράμματα με περισσότερους από [30] τριάντα εκπαιδευόμενους.

Το κόστος ανέρχεται στα [250] διακόσια πενήντα ευρώ. 

Η τιμή αυτή δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε προγράμματος και να μειώνεται ή να αυξάνεται σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές των προγραμμάτων. [Ισχύει 10% έκπτωση για μέλη της ΕΕΕΠΦ].

Στο Σεμινάριο GIC μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν προταθεί ως εν δυνάμει εκπαιδευτές (Instructors Pontential—IP) στα αντίστοιχα Σεμινάρια ανανηπτών (Provider Courses) (ILS, ALS, EPALS, EPILS, NLS, ETC) από τις εκπαιδευτικές ομάδες των Σεμιναρίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο GIC μέσα σε (3) έτη από την ημερομηνία παρακολούθησης του αντίστοιχου Σεμιναρίου ανανηπτών, στο οποίο χαρακτηρίστηκαν ως IP.

ERC Course System [COSY]

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αφιερώσει [6] έξι ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η επιτυχημένη παρακολούθηση της οποίας, είναι προαπαιτούμενο για την συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος.

Η πρακτική εκπαίδευση διαμορφώνεται στις [16] δέκα έξι ώρες μέσα σε διάστημα δυο [2] ημερών. 

Ο φορέας πιστοποίησης είναι το European Resuscitation Council [ERC]. 

Η διατήρηση της πιστοποίησης εξαρτάται από τη συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις στα αντίστοιχα Σεμινάρια. 

Aπαιτείται συμμετοχή ως εκπαιδευτής σε τουλάχιστον (2) Σεμινάρια ανά (2) έτη.

  • Κατανόηση της φύσης της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαδικασίας μάθησης
  • Κατανόηση των αναγκών των διαφόρων εκπαιδευομένων
  • Απόκτηση γνώσης σχετικά με τα πεδία μάθησης
  • Διδασκαλία και εκτέλεση ενός σταθμού δεξιοτήτων
  • Διεξαγωγή σεναρίου προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής
  • Διευκόλυνση της μάθησης μέσω μικρών ομάδων εργασίας
  • Ενίσχυση της ενημέρωσης των εκπαιδευομένων για τις μη τεχνικές δεξιότητες
  • Αξιολόγηση όλων των αποτελεσμάτων του Σεμιναρίου
  • Παροχή ανατροφοδότησης η οποία θα οδηγεί σε βελτίωση των ικανοτήτων

Πριν την παρακολούθηση του Σεμιναρίου GIC, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες στην ιστοσελίδα του ERC. Η διήμερη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο είναι αφιερωμένη στη διαδικασία της κατά πρόσωπο εκπαίδευσης και στην όσο το δυνατό περισσότερη πρακτική εξάσκηση.

Αντικείμενα διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης
(Workshops Σεμιναρίου)

• Εκπαίδευση και διευκόλυνση εκμάθησης μέσα από συζητήσεις σε μικρές ομάδες
• Εκπαίδευση και διευκόλυνση εκμάθησης δεξιότητας με εποικοδομητική αξιολόγηση
• Διεξαγωγή σταθμού εκπαιδευτικής προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής
• Χορήγηση δομημένης και επιδιορθωτικής ανατροφοδότησης για ενίσχυση της περαιτέρω βελτίωσης
• Διεξαγωγή σταθμού τελικής αξιολόγησης προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στα Σεμινάρια GIC είναι εποικοδομητικά διαμορφωμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου, με την παροχή ανατροφοδότησης από τους εκπαιδευτές του Σεμιναρίου. Το Σεμινάριο GIC δεν περιλαμβάνει τελική δοκιμασία αξιολόγησης.