ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

ETS WoC

Workshop Course

Κλινικό φροντιστήριο Διαχείρισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με τη χρήση του Emergo Train System® [ETS]

Το Emergogreece Workshop [WoC] αποτελεί τον πυρήνα όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου ETS-Emergogreece.

Τα WoC είναι ασκήσεις προσομοίωσης αντιμετώπισης Υγειονομικών Καταστροφών και Μαζικών Υγειονομικών Συμβάντων [ΜΥΣ] με χρήση του Emergo Train System [ETS].

Τα Workshops είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, πέρα από την εκπαίδευση, για την επίδειξη του ορθού τρόπου διαχείρισης ΜΥΣ και την ενημέρωση Φορέων και Οργανισμών που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους.

Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση και την αξιολόγηση του προσωπικού στην εφαρμογή των σχετικών σχεδίων, πρωτοκόλλων και ενεργειών, αλλά και της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος σχεδιασμού υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Είκοσι τέσσερεις [24] εκπαιδευόμενοι στο eLearning [iWoW] και δέκα οκτώ [18] στο πρακτικό μέρος [WoC].

Οι εκπαιδευόμενοι είναι δυνατόν να ολοκληρώσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα [iWoC] χωρίς την συμμετοχή τους στο αντίστοιχο κλινικό μέρος [WoC]. Σε αυτή τη περίπτωση, τους δίνεται  η δυνατότητα συμμετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κάποιο αντίστοιχο μελλοντικό πρόγραμμα για τα επόμενα δυο [2] έτη.

Σαράντα [60] ευρώ για την παρακολούθηση του eLearning [iWoW] και ογδόντα [60] ευρώ για το πρακτικό μέρος [WoC]. Για τη συμμετοχή κάποιου στο πρακτικό μέρος απαιτείται η ολοκλήρωση του eLearning. [10% έκπτωση σε μέλη της ΕΕΕΠΦ]

Δεν υπάρχουν περιορισμοί και προαπαιτούμενα για τους ενδιαφερόμενους. Οποιασδήποτε έχει ενδιαφέρον για την διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ, μπορεί να συμμετέχει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους πρόκειται να εμπλακούν στην αντιμετώπιση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Η δυνατότητα του Emergo Train System [ETS] να προσομοιώνει μια υγειονομική καταστροφή από το επίπεδο του πρώτου ανταποκριτή έως και το στρατηγικό επίπεδο αντιμετώπισης, καθιστά το πρόγραμμα ικανό να εκπαιδεύσει όλες τις παρακάτω κατηγορίες ενδιαφερόμενων:

 • Εθελοντές
 • Αστυνομικοί
 • Πυροσβέστες
 • Διασώστες
 • Νοσηλευτές
 • Γιατροί
 • Επιτελικά στελέχη Φορέων & Οργανισμών

Σε κάθε WoC οι δυο [2] θέσεις συμμετεχόντων αφορούν παρατηρητές οι οποίοι παρακολουθούν το πρακτικό σκέλος του προγράμματος εντελώς δωρεάν.

Οι παρατηρητές λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς όμως να τους απονέμονται πιστοποιητικά παρακολούθησης ή Μονάδες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης απο τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο [ΠΙΣ].

HSEPC Learning Management Platform [LMP]

Δυο [2] εβδομάδες / Δώδεκα [12] εκπαιδευτικές ώρες σε σύνολο.

Οκτώ [8] εκπαιδευτικές ώρες.

Η πιστοποίηση χορηγείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ].

Η διάρκεια πιστοποίησης είναι τα δυο [2] έτη.

Οι εκπαιδευόμενοι μετά τη θεωρητική τους εκπαίδευση στη διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών και ΜΥΣ θα διδαχθούν βασικές διασωστικές κλινικές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων όπως:

 • Βασική διαχείριση αεραγωγού
 • Διαχείριση αιμορραγιών
 • Ενδοοστική πρόσβαση
 • Διαλογή μεγάλου αριθμού θυμάτων σε ασφαλή και επισφαλή περιβάλλοντα.

Επίσης θα χρειαστεί να ενεργήσουν κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες και να συνεργαστούν με τους συνεκπαιδευόμενους τους σε σενάρια κλιμακούμενης δυσκολίας.

Τέλος οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας, ηγεσίας και κλινικής διαχείρισης, τόσο προνοσοκομειακά όσο και ενδονοσοκομειακά.

Πρώτο μέρος: Δυο [2] εβδομάδες / 10 ώρες θεωρητικής γνώσης μέσω του Emergogreece eLearning Course [iWoC]

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 1. Learning Management Platform και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα iWoC
 2. Διαχείριση Υγειονομικών Καταστροφών
 3. Major Incident Medical Management and Support [MIMMS]
 4. Προνοσοκομειακή εφαρμογή του δόγματος MIMMS
 5. Ενδονοσοκομειακή εφαρμογή του δόγματος MIMMS

Δεύτερο μέρος: Οκτώ [8] ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μέσω του Workshop Course [WoC]

Εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Μικρής έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση
 • Μεσαίας έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση
 • Μεγάλης έκτασης άσκηση και εκπαιδευτική αποενημέρωση