ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

www.eeepf.gr

Καταστατικό

Καταστατικό

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ” (ΕΕΕΠΦ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο αντίστοιχος τίτλος στην Αγγλική γλώσσα είναι “HELLENIC SOCIETY OF EMERGENCY PREHOSPITAL CARE” (HSEPC).

Άρθρο 2ο

Η “EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ” (ΕΕΕΠΦ) θα αναφέρεται στη συνέχεια με τα αρχικά της γράμματα ΕΕΕΠΦ.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 3ο

Η ΕΕΕΠΦ είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοποί της ΕΕΕΠΦ είναι:

 1. Η ενθάρρυνση και η προώθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο αντικείμενο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας

 2. Η προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των υγειονομικών — γιατρών, διασωστών και νοσηλευτών — που απασχολούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο δραστηριοποιούνται στο πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 3. Η προώθηση της μελέτης και έρευνας για την οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, την προνοσοκομειακή αναζωογόνηση και αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντα ή τραυματία, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας από φυσικές ή μη καταστροφές και την πρόληψη των ατυχημάτωνΗ προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται με το αντικείμενο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας με άλλες συναφείς τοπικές και διεθνείς εταιρείες και φορείς

 4. Η συμβολή στη θεσμοθέτηση κλινικών προδιαγραφών, πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν στην άσκηση της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδαςΗ προστασία και υποστήριξη των ενδιαφερόντων των μελών της ΕΕΕΠΦ

 5. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, δραστηριοποίηση και εκπαίδευση του πληθυσμού σε βασικές αλλά σωτήριες γνώσεις και δεξιότητες για την παροχή βασικής υποστήριξης της ζωής

 

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα και επίτιμα.

 1. Τακτικά μέλη της ΕΕΕΠΦ μπορεί να είναι γιατροί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων που απασχολούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο δραστηριοποιούνται στο πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, διασώστες του ΕΚΑΒ, πιστοποιημένοι απόφοιτοι ΙΕΚ ΕΚΑΒ και μέλη νοσηλευτικού ή παραϊατρικού προσωπικού που απασχολούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο δραστηριοποιούνται στο πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

 2. Δόκιμα μέλη της ΕΕΕΠΦ μπορεί να είναι μαθητές και μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι ΙΕΚ ΕΚΑΒ, και φοιτητές Ιατρικών και Νοσηλευτικών Σχολών.

 3. Πάρεδρα μέλη της ΕΕΕΠΦ μπορεί να είναι μη υγειονομικοί λειτουργοί, όπως πυροσβέστες, ναυαγοσώστες, μέλη εθελοντικών ομάδων διάσωσης ή επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, που με οποιοδήποτε τρόπο δραστηριοποιούνται στο πεδίο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

 4. Ο τίτλος του επίτιµου µέλους απονέµεται σε διακεκριµένους ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς υγειονομικούς με αναγνωρισμένη προσφορά στο αντικείμενο της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Τα τακτικά μέλη της ΕΕΕΠΦ απαρτίζουν τη Γενική της Συνέλευση (ΓΣ) και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Για να γίνει κάποιος τακτικό, δόκιμο ή πάρεδρο μέλος της ΕΕΕΠΦ υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ. Το ΔΣ, αφού εξετάσει την αίτηση, αποφασίζει την αποδοχή ή μη της αίτησης. Ο αιτών, αφού γίνει δεκτή η αίτηση, καθίσταται μέλος της ΕΕΕΠΦ και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού, δόκιμου ή πάρεδρου αντίστοιχα μέλους. Η ΓΣ ενημερώνεται για τα νέα μέλη της εταιρείας από τον Πρόεδρο του ΔΣ κατά τον απολογισμό του. Για την απονομή του τίτλου του επίτιμου μέλους χρειάζεται πρόταση 10 τουλάχιστον τακτικών µελών συνοδευόμενη από σχετική ειδική και εµπεριστατωµένη εισήγηση προς το ΔΣ. Η απονοµή του τίτλου του επίτιµου µέλους γίνεται ύστερα από απόφαση του ΔΣ και επικύρωση της ΓΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5ο

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα :

 1. Να λαμβάνουν μέρος στις ΓΣ και να ελέγχουν τις πράξεις ή παραλείψεις του ΔΣ και των εκάστοτε επιτροπών.

 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του ΔΣ ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ).

 3. Nα ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για κάθε θέμα, το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία και αφορά τους σκοπούς της ΕΕΕΠΦ.

 4. Τα δόκιμα, πάρεδρα και επίτιμα μέλη, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Όλα τα μέλη της ΕΕΕΠΦ έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων της ΕΕΕΠΦ και των πεπραγμένων της διοίκησης. Τα μέλη δικαιούνται επίσης να επιζητούν την προστασία και την παρέμβαση της ΕΕΕΠΦ για την υποστήριξη και προάσπιση των συμφερόντων τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

Τα μέλη της ΕΕΕΠΦ υποχεούνται να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις της ΓΣ και του ΔΣ, να παρίστανται στις τακτικές ή έκτακτες ΓΣ και να εκφράζουν τις απόψεις τους, να επιμελούνται την προώθηση του έργου της ΕΕΕΠΦ και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΕΕΠΦ καταβάλλοντας το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά. Τα επίτιμα μέλη δεν υπόκεινται στις οικονομικές υποχρεώσεις της παραγράφου.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7ο

Τα μέλη της ΕΕΕΠΦ δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτή μετά από έγγραφη γνωστοποίηση της απόφασής τους προς το ΔΣ. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία της ΕΕΕΠΦ, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών, ενώ οφείλουν να καταβάλουν όλες τις καθυστερούμενες εισφορές προηγουμένων ετών καθώς και του έτους αποχωρήσής τους.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8ο

Τα μέλη διαγράφονται εάν δεν εκπληρώσουν τις εισφορές τους προς την ΕΕΕΠΦ επί 2 συνεχή χρόνια.

Το ΔΣ υποχρεούται να καλέσει το μέλος να καταβάλει τις εισφορές, δίνοντάς του εύλογη προθεσμία, μετά την παρέλευση της οποίας αποφασίζει τη διαγραφή.

Η απόφαση της διαγραφής μέλους λόγω μη καταβολής εισφορών μπορεί να αρθεί με απόφαση του ΔΣ, μετά την καταβολή όλων των οφειλομένων εισφορών.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 9ο

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού της ΕΕΕΠΦ συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα έναντι της ΕΕΕΠΦ, το οποίο επισύρει πειθαρχική κύρωση σε βάρος του.

Οι πειθαρχικές ποινές είναι :

 1. Επίπληξη

 2. Διαγραφή του υπαιτίου από την ΕΕΕΠΦ

Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς να προηγηθεί κλήση σε απολογία του ενδιαφερομένου. Το ΔΣ μπορεί να επιβάλλει μόνο την πειθαρχική ποινή της επίπληξης.

Η ΓΣ μπορεί να επιβάλλει όλες τις πειθαρχικές ποινές.

Για να επιβληθεί πειθαρχική ποινή, πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αίτηση από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ΕΕΕΠΦ ή ένα μέλος του ΔΣ, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η παράβαση. Το ΔΣ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο μέλος το περιεχόμενο της σχετικής αίτησης και να το καλέσει να εκφράσει τις απόψεις του, σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών. Στη συνέχεια, το ΔΣ έχει δικαίωμα είτε να επιβάλλει το ίδιο την πειθαρχική ποινή της επίπληξης με αιτιολογημένη απόφαση, είτε να εισηγηθεί προς την ΓΣ την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της διαγραφής ή την απαλλαγή του αναφερομένου μέλους. Η ΓΣ είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει την επιβολή πειθαρχικής ποινής της διαγραφής με αιτιολογημένη απόφαση. Στη ΓΣ πρέπει υποχρεωτικά να κληθεί το υπό πειθαρχικό έλεγχο μέλος, ενώ στα θέματα της ημερησίας διάταξης θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ως θέμα η πρόταση επιβολής πειθαρχικής ποινής. Η ΓΣ αποφασίζει το είδος της πειθαρχικής ποινής που θα επιβάλλει ή όχι, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του ΔΣ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 10ο

Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΕΠΦ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) και οι Τοπικές Επιτροπές (ΤΕ). Όργανα ελέγχου είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ). Δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση για μέλος που αναλαμβάνει αιρετό αξίωμα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11ο

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΕΕΕΠΦ είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η ΓΣ επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη γενική δραστηριότητα της ΕΕΕΠΦ, αποφασίζει την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον απολογισμό του ΔΣ και τον ισολογισμό, μετά την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ). Η ΓΣ έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του ΔΣ και όλων των επιτροπών ή άλλων οργάνων διοίκησης.

Άρθρο 12ο

Στη ΓΣ έχουν δικαίωµα ψήφου µόνο τα τακτικά µέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς της ΕΕΕΠΦ µέχρι και του τρέχοντος χρόνου.

Άρθρο 13ο

Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε έτος και έκτακτα μόνο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το ΔΣ ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/10 των μελών της ΕΕΕΠΦ, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, και μόνο για θέματα που αναγράφονται στην αίτηση τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη ΓΣ μέσα σε 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι προσκλήσεις των μελών για τη ΓΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΔΣ και κοινοποιούνται με ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της ΓΣ. Στην πρόσκληση αναγράφεται ο τόπος και ο χρόνος της ΓΣ και τα θέματα προς συζήτηση. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα του συνολικού αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας συγκαλείται δεύτερη, επαναληπτική ΓΣ, χωρίς νεώτερη πρόσκληση, σε οκτώ ( 8 ) ημέρες από την πρώτη, η οποία θεωρείται ότι είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα με όσα μέλη είναι παρόντα. Στην αρχή της ΓΣ εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΓΣ με φανερή ψηφοφορία. Οι αποφάσεις των ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών.

Για να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση της ΕΕΕΠΦ, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου τακτικών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων τακτικών μελών.

Η ΓΣ δεν μπορεί να αποφασίζει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση των μελών, εκτός αν αποφασίσουν τη συζήτησή τους “παμψηφεί” οι παρόντες και υπερψηφίσουν τα 2/3 των παρόντων. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις της ΓΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΓΣ.

Άρθρο 14ο

Κατά τη Τακτική ΓΣ, το ΔΣ, δια του Προέδρου του, λογοδοτεί για τα πεπραγμένα και παρουσιάζει τον απολογισμό, τον ισολογισμό και την έκθεση της ΕΕ.

Μετά από αυτό, η ΓΣ αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης από το ΔΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15ο

Η ΕΕΕΠΦ διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία έχουν θητεία τριών (3) ετών.

Άρθρο 16ο

Μετά τις αρχαιρεσίες και μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή των νέων μελών, τα 11 αυτά μέλη του ΔΣ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία της ΕΕΕΠΦ. Το νέο ΔΣ καλεί, μέσα σε 10 ημέρες από τη συγκρότησή του σε σώμα, το παλαιό ΔΣ να παραδώσει σε αυτό, το αρχείο και την περιουσία της ΕΕΕΠΦ, με βάση πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Μέχρι την ανάληψη της διοίκησης από το νέο ΔΣ εξακολουθεί το παλαιό να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός αν τούτο αντιτίθεται σε περιοριστική απόφαση της ΓΣ, οπότε η διαχείριση διεξάγεται από την ΕΕ.

Κάθε μέλος του ΔΣ, το οποίο δεν αποδέχεται την εκλογή του ή απέχει των καθηκόντων του αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν μετά από απόφαση του ΔΣ και αντικαθίσταται από το πρώτο επιλαχόν μέλος, το οποίο καλείται με μέριμνα του Προέδρου.

Η αντικατάσταση μέλους του ΔΣ δύναται να γίνει μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών, οπότε προκηρύσσονται νέες εκλογές.

Άρθρο 17ο

Το ΔΣ διοικεί την ΕΕΕΠΦ και τις υποθέσεις αυτής, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων των ΓΣ, διοικεί και διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της ΕΕΕΠΦ, ενεργεί την είσπραξη των εσόδων και την πληρωµή των δαπανών, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη ΓΣ στο τέλος της θητείας του την έκθεση των πεπραγμένων, τον απολογισμό του λήξαντος και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, το οποίο συνεπάγεται οποιαδήποτε νομική υποχρέωση της ΕΕΕΠΦ. Προς διευκόλυνση της δράσης του, το ΔΣ δύναται να καταρτίζει Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας εκ των λοιπών μελών της ΕΕΕΠΦ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες, στις οποίες συμμετέχει και ένα μέλος του ΔΣ. Οι δικαιοπραξίες που έχουν γίνει από το ΔΣ μέσα στα όρια της εξουσίας του, δεσμεύουν την ΕΕΕΠΦ.

Άρθρο 18ο

 1. Το ΔΣ συνέρχεται ανά τέσσερεις (4) μήνες και έκτακτα, όποτε είναι ανάγκη. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή με αίτηση δύο (2) εκ των μελών του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει αυτό.

 2. Οι προσκλήσεις στα μέλη κοινοποιούνται από τον Πρόεδρο το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και αναγράφονται σε αυτές τα προς συζήτηση θέματα.

 3. Το ΔΣ θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται έξι (6) από τα μέλη αυτού, με συμμετοχή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

 4. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Σε συνεδριάσεις ΔΣ με παρόντα μόνον έξι (6) μέλη, οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι ομόφωνες, διαφορετικά το θέμα θα παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση ΔΣ.

Άρθρο 19ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΕΕΕΠΦ σε κάθε Αρχή και στις συναλλαγές της ΕΕΕΠΦ με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε θέμα, προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΔΣ, συγκαλεί τις ΓΣ, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα και τις χρηματικές εντολές, επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της ΓΣ.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 20ο

Ο Γραμματέας διευθύνει το γραφείο της ΕΕΕΠΦ, διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί το Πρωτόκολλο αυτής, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα της ΕΕΕΠΦ, τα βιβλία των πρακτικών ΔΣ και ΓΣ, ως και το μητρώο των μελών. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κάθε είδους έγγραφα και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα άλλα μέλη του ΔΣ, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 21ο

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου της ΕΕΕΠΦ και λογοδοτεί στο ΔΣ. Επιμελείται των εισπράξεων με βάση διπλότυπες αποδείξεις και των πληρωμών με βάση εντάλματα και νόμιμα δικαιολογητικά. Τα διπλότυπα και τα εντάλματα προσυπογράφονται και από τον Πρόεδρο. Τηρεί βιβλίο Ταμείου.

Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα σε λογαριασμό στο όνομα της ΕΕΕΠΦ κάθε ποσό πάνω από 1000 ευρώ. Ποσό μέχρι 1000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ, κρατεί ο ίδιος για την κάλυψη τρεχόντων εξόδων της ΕΕΕΠΦ. Για την ανάληψη ποσού από την Τράπεζα απαιτείται και η υπογραφή του Προέδρου. Στο τέλος της θητείας του ΔΣ συντάσσει και υποβάλλει προς έλεγχο στην ΕΕ οικονομικό απολογισμό.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22ο

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ ανατίθενται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι τριετής.

Η ΕΕ εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ. Εκλέγονται τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Η ΕΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο του Ταμείου, των δαπανών και εισπράξεων και γενικά της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ, και υποβάλλει στη ΓΣ, μέσω του ΔΣ, πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 23ο

Τοπικά Παραρτήματα της ΕΕΕΠΦ μπορούν να δημιουργηθούν με απόφαση του ΔΣ στις παρακάτω πόλεις που θα καλύπτουν τις αντίστοιχες αναγραφόμενες στις παρενθέσεις γεωγραφικές περιφέρειες:

 1. Αθήνα (Στερεά Ελλάδα / Κυκλάδες)

 2. Ηράκλειο (Κρήτη)

 3. Ιωάννινα (Ήπειρος / Επτάνησα)

 4. Καβάλα (Ανατολική Μακεδονία / Θράκη)

 5. Λάρισα (Θεσσαλία)

 6. Μυτιλήνη (Νήσοι Ανατολικού Αιγαίου / Δωδεκάνησα)

 7. Πάτρα (Πελοπόννησος)

Προϋπόθεση για την δημιουργία παραρτήματος, είναι να είναι εγγεγραμμένα στην αντίστοιχη περιφέρεια τουλάχιστον 50 τακτικά µέλη της ΕΕΕΠΦ.

Καθένα από τα Τοπικά Παραρτήματα θα εκλέγει δική του τριµελή Διοικούσα Επιτροπή (Πρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας) εάν ο αριθµός των µελών του είναι από 50 έως και 100, ή πενταµελή (Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και δύο μέλη), εάν ο αριθµός των µελών του είναι από 101 και άνω. Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διοικεί το παράρτημα, έως τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την δημιουργία του παραρτήματος, κατά τις οποίες θα εκλεγεί η Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού. Τα Τοπικά Παραρτήματα της ΕΕΕΠΦ έχουν αρμοδιότητα να ρυθµίζουν τις επιστηµονικές δραστηριότητες τους, µε συγκεντρώσεις των µελών τους για επιστηµονική συζήτηση και ενηµέρωση, καθώς και επιστηµονική συνεργασία με άλλες επιστηµονικές εταιρείες και φορείς. Τα Τοπικά Παραρτήματα θα µπορούν να οργανώνουν επιστηµονικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια τους. Η όλη επιστηµονική δραστηριότητα τους θα γνωστοποιείται προκαταβολικά προς την ΕΕΕΠΦ. Η στέγαση τους θα γίνεται µε φροντίδα της Διοικούσας Επιτροπής τους και µε τη βοήθεια της ΕΕΕΠΦ όταν αυτό είναι δυνατό.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 24ο

Αρχαιρεσίες διενεργούνται κάθε τρία χρόνια. Το ΔΣ ορίζει την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, στέλνει σε όλα τα μέλη της ΕΕΕΠΦ ανακοίνωση – πρόσκληση και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ, της ΔΕ Τοπικού Παραρτήματος ή της ΕΕ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης των υποψηφιοτήτων στο ΔΣ, ο οποίος πρέπει να είναι μέχρι 10 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Οι υποψηφιότητες για ΔΕ Τοπικού Παραρτήματος, κατατίθενται στην ΔΕ του Παραρτήματος. Το ΔΣ, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες. Δημιουργείται ένα ψηφοδέλτιο με το σύνολο των υποψηφίων για το ΔΣ, που αναγράφονται κατ αλφαβητική σειρά επωνύμων. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο αναγράφονται και οι υποψήφιοι της ΕΕ κατ΄ αλφαβητική σειρά. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται ομοιόμορφα και ικανός αριθμός αποστέλλεται και στα τοπικά παραρτήματα, έως δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Αντίστοιχα στους ίδιους χρόνους οι ΔΕ των Παραρτημάτων ετοιμάζουν τα ψηφοδέλτια με τις υποψηφιότητες για τη ΔΕ κάθε Παραρτήματος. Το ΔΣ, εντός της ίδιας προθεσμίας (δύο ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών) ορίζει πενταμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, οι δε ΔΕ των Παραρτημάτων ορίζουν 3μελή Εφορευτική Επιτροπή Παραρτήματος. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με μυστική, δια ψηφοδελτίων, ψηφοφορία από τις Εφορευτικές Επιτροπές. Τα αποτελέσματα της εκλογής ΔΕ Παραρτημάτων εξάγονται από τις τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, ενώ τα αποτελέσματα της εκλογής ΔΣ και ΕΕ από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε εκλογέας δύναται να ψηφίσει μέχρι έξι (6) υποψηφίους από τους αναγεγραμμένους στο έντυπο ψηφοδέλτιο για το ΔΣ και τρεις (3) υποψηφίους για την ΕΕ. Τα μέλη που ανήκουν σε Παράρτημα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για την ΔΕ του Παραρτήματος θέτοντας δύο (2) σταυρούς προτίμησης στην περίπτωση που το Παράρτημα εκλέγει τριμελή Διοικούσα Επιτροπή και τρεις (3) σταυρούς στην περίπτωση που το Παράρτημα εκλέγει πενταμελή ΔΕ. Τα μέλη που ανήκουν σε Παράρτημα, ψηφίζουν στα Παραρτήματά τους, σε άλλη κάλπη για το ΔΣ και την ΕΕ και σε άλλη για την ΔΕ του Παραρτήματος. Τα υπόλοιπα μέλη ψηφίζουν στην έδρα του Σωματείου και φυσικά μόνο για τα κεντρικά όργανα του Σωματείου. Η ψηφοφορία διενεργείται με βάση των πίνακα των μελών, τα οποία πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, οι Εφορευτικές Επιτροπές των Παραρτημάτων ανοίγουν αρχικά την κάλπη στην οποία τα μέλη έχουν ψηφίσει για τα κεντρικά όργανα. Οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται αλλά συσκευάζονται σε δέμα μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής και της κατάστασης ψηφοφορίας και αποστέλλεται με το πρώτο ταχυδρομείο ή εφόσον είναι δυνατό παραδίδονται αυθημερόν με απόδειξη, στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ανοίγονται οι κάλπες που αφορούν την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος. Η Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματος προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Εκλέγονται οι τρεις (3) ή πέντε (5) αντίστοιχα υποψήφιοι που συγκέντρωσαν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Οι επόμενοι υποψήφιοι σε σειρά ψήφων εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών μελών της Διοικούσας Επιτροπής. Το αποτέλεσμα ανακοινώνει η Εφορευτική Επιτροπή του Παραρτήματος στο ΔΣ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ανοίγει την κάλπη στην οποία ψήφισαν τα μέλη που δεν ανήκουν σε Παράρτημα και προβαίνει αμέσως στη διαλογή των ψήφων, συντάσσοντας αντίστοιχο πρακτικό. Στη συνέχεια μόλις παραλάβει τους φακέλους των Παραρτημάτων, προβαίνει στην διαλογή των ψήφων κάθε Παραρτήματος. Εκλέγονται οι έντεκα (11) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, επί του συνόλου των ψήφων, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των Παραρτημάτων. Οι επόμενοι υποψήφιοι σε σειρά ψήφων εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και πίνακα εκλεγέντων και αναπληρωματικών μελών της ΕΕ. Στη συνέχεια συντάσσει πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της και το παραδίδει με όλο το υλικό των αρχαιρεσιών στον Πρόεδρο του ΔΣ της ΕΕΕΠΦ.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 25ο

Πόροι της ΕΕΕΠΦ είναι:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που είναι 20 ευρώ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ

 2. Η ετήσια συνδρομή των μελών, που είναι 20 ευρώ και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣ

 3. Τακτικές και έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη ΓΣ

 4. Έσοδα από Συνέδρια ή άλλες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 5. Δωρεές και χορηγίες πάσης φύσεως.

 6. Τόκοι κεφαλαίων

 

ΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 26ο

Η Εταιρεία διαλύεται:

 1. Κατά πάντα χρόνο μετά από απόφαση ΓΣ, η οποία συγκροτείται γι αυτό το σκοπό.

 2. Όταν ο αριθμός των μελών περιοριστεί σε λιγότερα από 20.

Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία του σωματείου μετά την εκκαθάριση διατίθεται σε Κοινωφελές Ίδρυμα.

Άρθρο 27ο

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει περιφερειακά τα αρχικά της και στο μέσο το έτος ίδρυσής της, 2008.

Άρθρο 28ο

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 28 άρθρα, εγκρίθηκε από την καταστατική ΓΣ των μελών της ΕΕΕΠΦ.